KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA ULATOWSKA - CZERW | KOLBUSZOWA, MIELEC, RZESZÓW | PORADY PRAWNE, REPREZENTACJA W SĄDZIE

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ

Kto może skorzystać z pomocy prawnej:

Pomoc prawna udzielana jest zarówno klientom indywidualnym, w tym również prowadzącym
działalność gospodarczą, jak i podmiotom zinstytucjonalizowanym, tak prywatnym jak i publicznym.

 

Forma współpracy:

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań oferuję stałą współpracę lub pomoc doraźną, począwszy
od porad i konsultacji prawnych, poprzez sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów
i recenzji umów, wewnętrznych aktów prawnych, po profesjonalną reprezentację przed sądami, urzędami
i kontrahentami - w tym również udział w negocjacjach.

usługi

Zakres współpracy:

W ramach współpracy z Kancelarią uzyskacie Państwo pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań , prawa spadkowego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa medycznego, prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie spraw:

- z wszelkiego rodzaju umów (o roboty budowlane, dzieło, o świadczenie usług, sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, ubezpieczenia, itd)
- odszkodowawczych (w wypadku roszczeń za szkody osobowe powstałe m. in. w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, powstałe w wyniku popełnienia przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu- pobicia itp., w wypadku roszczeń za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną i in.)
- spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ustalenie nieważności testamentu, o zachowek)
- związanych z własnością rzeczy, jej ustaleniem i naruszeniem (stwierdzenie zasiedzenia, uregulowanie własności, zniesienie współwłasności, korzystanie z rzeczy wspólnej, zarząd rzeczą wspólną, rozgraniczenie, naruszenie własności, opróżnienie lokalu, wydanie nieruchomości)
- dotyczących służebności, w tym drogi koniecznej
- o naruszenie posiadania
- o ochronę dóbr osobistych, ochronę praw autorskich, opublikowanie sprostowania
- rozwodowych, o separację, o unieważnienie małżeństwa
- alimentacyjnych
- dotyczących ogrniaczenia, pozbawienia, zawieszenia władzy rodzicielskiej, ustalenia lub zakazania utrzymywania kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego małżonków
- o ubezwłasnowolnienie
- o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
- odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę /uznanie za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, zapłatę odszkodowania/, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę odprawy, o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu i in.