KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA ULATOWSKA - CZERW | KOLBUSZOWA, MIELEC, RZESZÓW | PORADY PRAWNE, REPREZENTACJA W SĄDZIE

 

KANCELARIA MEDIACYJNA 
prowadzona przez radcę prawnego Annę Ulatowską – Czerw 
mediatora stałego przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Rzeszowie

oferuje alternatywną metodę rozwiązywania sporów

ZAMIAST DŁUGOTRWAŁEGO I KOSZTOWNEGO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO


W drodze mediacji można rozwiązać większość spraw cywilnych rozpoznawanych przez sądy.

Z postępowania mediacyjnego można skorzystać zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w toku trwającej sprawy sądowej.

rękawice M

 Ugoda zawarta dzięki mediacji to wybór:

- oszczędności czasu i redukcji zbędnych kosztów,

- rozwiązania konfliktu bez udziału w sformalizowanym, niejednokrotnie stresującym postępowaniu sądowym,

- wolności w kreowaniu satysfakcjonującego rozwiązania w miejsce poddania się rozstrzygnięciu sądu, a więc

- zadowolenia z trwałego porozumienia

- podstawy do wszczęcia egzekucji komorniczej alternatywnej do wyroku sądu.

 

W odróżnieniu od wyroku sądowego, ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym jest zawszesatysfakcjonująca dla obu stron ponieważ zawarte w niej rozwiązania zostaja wypracowane osobiście przez strony a zatem odpowiadają ich indywidulanym potrzebom. Dlatego skuteczna mediacja pozwala nie tylko na rozstrzygnięcie doraźnego konfliktu ale także na trwałe porozumienie i odbudowę relacji pomiędzy stronami. Dodatkowym zabezpieczeniem realizacji zobowiązań ugody mediacyjnej może być nadanie jej klauzuli wykonalności. Powyższe sprawi, że ugoda będzie mogła być egzekwowana w postępowaniu komorniczym, tak samo jak wyrok sądu zaopatrzony w taką klauzulę.

Mediacje są sprawdzoną metodą rozwiązywania sporów stosowaną we wszystkich częściach świata, znaną od starożytności, a udział w postępowaniu mediacyjnym stanowi przejaw dojrzałości realizujący próbę wyjścia z konfliktu poprzez obszar dialogu i porozumienia w miejsce konfrontacji i walki.

Jeżeli chcecie Państwo rozwiązać Wasz spór na drodze tego polubownego, całkowicie dobrowolnego, poufnego postępowania 
lub porozmawiać o szczegółach, umówić się na spotkanie informacyjne

zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 600 994 094
 ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO. ROLA MEDIATORA

Mediacje – to postępowanie mające na celu polubowne trwałe rozwiązanie konfliktu oparte na idei kompromisu wypracowanego przez same zainteresowane strony przy pomocy neutralnego pomiotu trzeciego /mediatora/.

Naczelnymi zasadami postępowania mediacyjnego są:

- dobrowolność - zgoda każdej ze stron na udział w postępowaniu jest warunkiem jego prowadzenia i może być cofnięta na każdym jego etapie; strony wyrażają również zgodę na osobę mediatora,

- poufność i tajność – w postępowaniu nie bierze udziału publiczność w odróżnieniu od postępowania przed sądem, które co do zasady jest jawne; przebieg postępowania nie jest rejestrowany i jest objęty tajemnicą; strony nie mogą skutecznie powoływać się przed sądem na propozycje ugodowe i inne oświadczenia składane w toku mediacji,

- bezstronność mediatora- który jako osoba bezpośrednio nie zaangażowana w konflikt i neutralna wspiera strony w kreatywnym wypracowaniu kompromisu nie narzucając żadnego rozwiązania i dbając o przestrzeganie zasad postępowania w szczególności wspierających działanie w dobrej wierze i odnoszenie się stron do siebie z szacunkiem,

- elastyczność – przebieg postępowania jest dostosowany do potrzeb stron i zoptymalizowany do celu jakim jest osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia; strony mają możliwość wykreowania autorskiego wyjścia z konfliktu dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb w miejsce rozwiązania które zostałyby im „narzucone” w rozstrzygnięciu wydanym przez sąd,

- szybkość – dzięki braku sformalizowanej procedury w tym rozbudowanego postępowania dowodowego oraz dzięki precyzji komunikacji interesów i potrzeb stron oraz koncentracji na mierzeniu się z problemem zamiast na walce stron przeciwko sobie. Dodatkowo dzięki wypracowanej satysfakcjonującej ugodzie – strony nie tracą czasu na przymusową egzekucję m.in. komorniczą wspólnie uzgodnionego rozwiązania, co ma często miejsce w razie rozstrzygnięcia „narzuconego” przez sąd,

- akceptowalność ugody – w postępowaniu mediacyjnym może zostać zawarta tylko taka ugoda która będzie satysfakcjonująca dla obu stron.

Do zadań mediatora należy:

  • informowanie o zasadach i procedurze mediacyjnej,

  • przewodniczenie, czuwanie nad tokiem postępowania, dbanie o przestrzeganie przez strony zasad mediacji, zapewnienie neutralnej, przyjaznej atmosfery,

  • wspieranie procesu dochodzenia do rozwiązania konfliktu akceptowalnego przez obie strony także poprzez pomoc w skutecznej komunikacji i łagodzenie napięć,

  • sporządzenie protokołu z mediacji i zredagowanie ugody oraz wniosku jej zatwierdzenie przez sąd.

    Mediator traktuje obie strony jednakowo, nie jest zaangażowany w konflikt, nie ocenia stron ani ich propozycji ugodowych, nie narzuca stronom drogi do porozumienia, którą stosowanie do zindywidualizowanych potrzeb wypracowują same strony.

W skrócie w procesie mediacji prezentacja stanowisk stron, rozszerzonych o wyjaśnienie konstrukcji propozycji celem wzajemnego zrozumienia swoich pozycji i interesów poprzedza proces kreatywnego i świadomego poszukiwania obopólnie akceptowalnego porozumienia. Satysfakcjonująca ugoda może zostać zawarta dzięki rzeczywistemu wzajemnemu wysłuchaniu a poprzez to uświadomieniu granic możliwego kompromisu w spełnieniu wzajemnych potrzeb przy poszanowaniu uznanych wartości.

Co do zasady mediacje rozpoczynają się wspólnym spotkaniem stron na którym następuje prezentacja stanowisk z uszczegółowieniem propozycji i oczekiwań po którym następują spotkania indywidualne z każdą ze stron, celem m. in. doprecyzowania interesów i weryfikacji projektów porozumienia. Dalej spotkania wspólne i indywidualne dobierane są stosownie do potrzeb i okoliczności.

 PROCEDURA MEDIACYJNA

I. Wszczęcie postępowania.

1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego następuje poprzez:

a) złożenie przez wszystkie Strony sporu zgodnego wniosku /o którym mowa w ust. 1a i ust. 2/ do Mediatora o przeprowadzenie mediacji,

b) złożenie przez jedną ze Stron sporu wniosku /o którym mowa w ust. 1a i ust. 2/ do Mediatora o przeprowadzenie mediacji jeżeli zgodę na mediacje wyrażą pozostałe Strony

c) skierowania Stron do mediacji na podstawie postanowienia sądu prowadzącego postępowanie w sprawie

1a. Wniosek może zostać złożony na piśmie, ustnie lub elektronicznie /na adres e-mail: ulatowska.kancelaria@gmail.com/

2.Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać:

a) nazwy, adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej Stron oraz takie dane ich pełnomocników wraz z pełnomocnictwem – o ile chcą działać w postępowaniu przez pełnomocników lub łącznie z pełnomocnikiem

b) zwięzły opis sprawy i stanowisk stron, a w razie uznania przez Wnioskodawcę za potrzebne – kserokopie dokumentów,

c) podpis lub podpisy stron

d) wykaz załączników,

e) dowód wniesienia opłaty administracyjnej za rozpoczęcie mediacji / nie dotyczy wniosków złożonych przed 1 stycznia 2018r./

3. W przypadku, gdy wniosek o przeprowadzenie mediacji nie został złożony wspólnie przez wszystkie Strony, wszczęcie postępowania następuje po uzyskaniu zgody na mediacje pozostałych stron za pośrednictwem Mediatora w drodze pisemnej ustnej lub elektronicznej. Strona która nie składała wspólnego wniosku o mediacje może złożyć do Mediatora odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie mediacji, który Mediator za jej zgodą przed pierwszym spotkaniem mediacyjnym doręcza pozostałym stronom.

4. Po wyrażeniu zgody na mediacje przez pozostałe strony, Mediator uzgadnia termin pierwszego spotkania mediacyjnego w drodze pisemnej, ustnej lub elektronicznej, przed ustaleniem terminu pouczając strony o zasadach mediacji i potwierdzając aktualność wyrażonej przez nich zgody na mediacje.

5.Postępowanie mediacyjne nie zostanie wszczęte w razie braków wniosku uniemożliwiających prowadzenie postępowania lub braków, które nie zostały uzupełnione przez stronę w wyznaczonym terminie.

6. Postępowania mediacyjnego nie prowadzi się a wniosek podlega oddaleniu gdy rodzaj sprawy uniemożliwia prowadzenie mediacji.

7. W przypadkach o których mowa w ust. 5 lub 6 zwraca się połowę opłaty administracyjnej o której mowa w I.2.e.

8. Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania mediacyjnego strony zawierają umowę o przeprowadzenie mediacji chyba że mediacja została zlecona postanowieniem sądu, o którym mowa w I.1.c


II. Przebieg mediacji

1. Mediacje odbywają się w Kancelarii Mediacyjnej przy ul. Tyszkiewiczów 13 w Kolbuszowej lub w Ośrodku Mediacyjnym przy WSIE w Rzeszowie lub w innym miejscu zgodnie ustalonym przez strony. Dopuszcza się prowadzenie postępowania przy pomocy środków porozumiewania się na odległość za zgodą obu stron oraz jeżeli przemawiają za tym okoliczności w tym również faza postępowania.

2. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub przez umocowanych pełnomocników.

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad mediacji oraz współdziałania z Mediatorem oraz pozostałymi stronami w dobrej wierze.

4. Jedno posiedzenie mediacyjne co do zasady nie trwa dłużej niż 5 godzin i może odbywać się z udziałem wszystkich stron lub jednej ze stron z Mediatorem, w zależności od potrzeb stron i okoliczności sprawy.

5. Mediator udziela Stronom pomocy w polubownym rozwiązaniu sporu w sposób neutralny, traktując wszystkie strony jednakowo.

6. Strony także w toku posiedzenia mogą korzystać z ekspertów lub konsultantów posiadających wiedzę w danej dziedzinie, w tym z pomocy prawnej jeżeli uznają to za konieczne.

7. W trakcie posiedzenia mediacyjnego, Mediator może sporządzać notatki, które zniszczy po zakończeniu postępowania.

8. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym zaznacza się miejsce i czas prowadzenia mediacji, a także podaje nazwy i adresy stron oraz nazwisko Mediatora i adres Kancelarii Mediacyjnej oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje Mediator, a w przypadku wciągnięciu do protokołu treści ugody jest on podpisywany także przez Strony.

9. Jeżeli Strony zawarły ugodę przed Mediatorem, jej istotną treść wciąga się do protokołu lub załącza do protokołu egzemplarz ugody podpisany przez strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu zawierającego ugodę z pouczeniem o możliwości wystąpienia do Sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, lub w wypadkach określonych przepisami prawa z pouczeniem, iż podpisanie ugody stanowi podstawę do wystąpienia przez Mediatora o jej zatwierdzenie przez Sąd.

10. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, protokół jest składany przez Mediatora we właściwym sądzie.

III. Zakończenie mediacji

1. Zakończenie postępowania następuje w razie:

a) podpisania przez Strony ugody,

b) zawiadomienia Mediatora przez co najmniej jedną ze stron o cofnięciu zgody na mediacje,

c) zawiadomienia stron przez Mediatora o bezzasadności kontynuowania mediacji z uzasadnieniem,

d) upływu 2 miesięcy lub innego uzgodnionego przez Strony z Mediatorem terminu wyznaczonego na przeprowadzenia mediacji

e) upływu czasu wyznaczonego na przeprowadzenie postępowania przez Sąd.

2. W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji skierowanej przez Strony do rozpoznania wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody, Mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

4. Kopię protokołu wraz z ugodą przechowuje się w Archiwum Kancelarii Mediacyjnej przez okres 5 lat od daty zakończenia mediacji. Dokumenty te mogą być udostępniane tylko stronom lub innym upoważnionym podmiotom.

 IV. Koszty

1. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:

a) administracyjna opłata inicjująca / obowiązuje od 1 stycznia 2018r./

b) opłaty mediacyjne /określone w cenniku/

c) wydatki mediacyjne – o ile takie wystąpią

2. Po otrzymaniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub wyrażeniu zgody przez drugą Stronę na przeprowadzenie mediacji, przed terminem pierwszego posiedzenia mediacyjnego strona lub strony inicjujące mediację uiszczają zaliczkę na poczet opłat mediacyjnych w wysokości 150 zł. W przypadku nie uiszczenia ww. zaliczki w wyznaczonym terminie – Mediator może nie przeprowadzić posiedzenia mediacyjnego.

3. W toku mediacji, strony są sukcesywnie wzywane do uiszczania opłat mediacyjnych przed każdym kolejnym posiedzeniem mediacyjnym. Nie uiszczenie opłaty mediacyjnej w wyznaczonym terminie uprawnia Mediatora do odmowy przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego i wyznaczenia kolejnego termin takiego posiedzenia z kolejnym terminem uiszczenia zaliczki na opłatę mediacyjną.

4. W braku odmiennych uzgodnień pomiędzy stronami koszty postępowania mediacyjnego pokrywane są przez Strony w równych częściach.

5. Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, w tym w szczególności na koszty korespondencji oraz koszty podróży Mediatora lub najmu pomieszczeń do przeprowadzenia mediacji chyba że mediacje odbywają się w Kancelarii Mediacyjnej określonej w II.1.

6. Pozostałe prywatne wydatki stron związane z udziałem w postępowaniu mediacyjnym w rodzaju kosztów pomocy prawnej lub innych ekspertów lub konsultantów, Strony pokrywają we własnym zakresie.

7. Opłatę mediacyjną i wydatki mediacyjne powiększa się o należny podatek od towarów i usług.

V. Tajemnica postępowania mediacyjnego

 1. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedziały się w trakcie postępowania mediacyjnego. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów, dokumentów, oświadczeń zaprezentowanych w toku postępowania mediacyjnego.

2. Informacje przekazane Mediatorowi przez Strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego, nie mogą być przez niego ujawniane. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania mediacyjnego celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego toku, a które mogą być ustalone także poza postępowaniem mediacyjnym.


VI. Postanowienia końcowe

1. Zawiadomienia lub wezwania, w postępowaniu mediacyjnym przekazywane są w formie pisemnej, a w formie ustnej lub elektronicznej /e-mail lub sms/ za potwierdzeniem odbioru.

2. Zawiadomienia o terminach posiedzeń i zawiadomienie o zakończeniu postępowania doręcza się listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo na adres poczty elektronicznej jeśli taka forma została zaakceptowana przez stronę a zawiadomienie o terminie posiedzenia mediacyjnego także w drodze telefonicznej lub poprzez wiadomość sms – za potwierdzeniem odbioru tej wiadomości.

3. Odpowiedzialność Mediatora jest ograniczona jedynie do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

CENNIK